Elektromagnetické vlnění


PÅ™estože mnozí stále jeÅ¡tÄ› nejsou pÅ™esvÄ›dÄeni o Å¡kodlivosti elektromagnetických vln na živé organismy, vÄ›tÅ¡ina provádÄ›ných výzkumů uvádí, že bychom se pÅ™ed nimi mÄ›li mít na pozoru. Elektromagnetické vlnÄ›ní v podobÄ› ionizujícího záření se na naší Zemi vyskytovalo vždycky, tedy v podstatÄ› odjakživa. Setkáváme se s ním například za bouÅ™ek, kdy dochází k elektrickým výbojům. Tyto jevy nás vÅ¡ak na zdraví nijak neohrožují, pÅ™estože můžeme pÅ™echodnÄ› v dobÄ› jejich působení pociÅ¥ovat nepříjemné stavy.

Elektromagnetické pole

Co nás vÅ¡ak na zdraví ohrožuje, jak dokazují poslední výzkumy, které se vÄ›nuji této problematice, je umÄ›le vytvoÅ™ené elektromagnetické pole, které vytváří takzvané neionizující záření. Jako velmi významná se zde jeví zejména ochrana pÅ™ed zářením vysílaÄů mobilních operátorů. Pokud se chcete vyhnout celé Å™adÄ› nejrůznÄ›jších závažných zdravotních poÅ¡kození svého organismu, vÅ™ele doporuÄujeme navÅ¡tívit internetové stránky spoleÄnosti BioProtect, kde se můžete dozvÄ›dÄ›t, co udÄ›lat, jaké prostÅ™edky si pořídit, abyste pÅ™ed elektrosmogem byli co nejvíce ochránÄ›ni.