Zahrajte si moderní hru v reálných kulisách


Nechcete prosedÄ›t celé dny pouze doma u poÄítaÄe a rádi byste si obÄas zahráli i nÄ›co ménÄ› virtuálního? Laser game by vás nemÄ›lo rozhodnÄ› zklamat.

Zahrajte si moderní hru v reálných kulisách

Hraní na poÄítaÄích, případnÄ› na konzolích, není už dávno záležitostí pouze té nejmladší generace, ale tento druh zábavy je dnes běžný i pro velkou Äást tÅ™icátníků. Nejedná se samozÅ™ejmÄ› o nic zlého. Naopak, nÄ›které herní tituly mohou ÄlovÄ›ka jeÅ¡tÄ› navíc vzdÄ›lat, ale je pravda, že vÄ›tÅ¡ina lidí chodí do virtuálního prostoru prostÄ› střílet své nepřátele. Není pravda, že by to na vÄ›tÅ¡inu lidí mohlo mít nÄ›jaký neblahý vliv co se týÄe psychiky, ale co už pravdou je, že takto se dá docela snadno ztloustnout, a to díky nedostatku pohybu.

Aztec (1)

Proto byste si mÄ›li zajít obÄas jít zastřílet i ven. SamozÅ™ejmÄ›, že to není nabádání ke konání těžké trestné Äinnosti, ale k návÅ¡tÄ›vÄ› specializovaného centra, kde se bÄ›hem svého koníÄku i docela zapotíte, což u poÄítaÄe z logiky vÄ›ci moc nejde. VezmÄ›te s sebou své kamarády a zahrajte si lasergame lazerfunpraha.cz. Litovat nebudete urÄitÄ›.

Nebolí to

Existuje samozÅ™ejmÄ› celá Å™ada obdobných her, tÅ™eba paintball. Ty jsou nastaveny na podobných pravidlech a v mnoha ohledech se tak prakticky od sebe neodliÅ¡ují. I zde proti sobÄ› obvykle stojí dvÄ› stejnÄ› velké skupiny, které se mají za úkol vÄ›tÅ¡inou navzájem eliminovat. Laser game ale nabízí i jiné varianty hraní a záleží jen na vás, které dáte pÅ™ednost. Navíc se v ní střílí pouze svÄ›telnými zaměřovaÄi, které nejsou Å¡kodlivé a nemohou vám v žádném případÄ› ublížit. Za to kuliÄka plnÄ›ná barvivem nejenže bolí, ale může ÄlovÄ›ka i nepÄ›knÄ› zranit.

lasergame_aztec01

Rezervace je jistota

Je pravdou, že tento druh zábavy je Äím dál tím populárnÄ›jší, což je na jednu stranu dobré, jelikož to znamená stavÄ›ní dalších arén, a to nejen v hlavním mÄ›stÄ›. Na druhou stranu jsou ale takÅ™ka vÅ¡echny zarezervované relativnÄ› dlouho dopÅ™edu. Problém je hlavnÄ› zachytit volné víkendové termíny, které bývají nabité. Jedinou možností je tak zajistit si termín pÅ™edem. To platí nejen pro víkend, ale i pro běžným pracovní týden. OvÅ¡em pÅ™es týden jsou termíny pÅ™eci jen o nÄ›co volnÄ›jší.